X
تبلیغات
گروه حسابداری فنی و حرفه ای شهریار - شرح وظایف

گروه حسابداری فنی و حرفه ای شهریار

شرح وظایف

 

شرح وظایف

 

 

 

معاون فنی – سرپرست بخش – معاون آموزشی

            

                معاون پرورشی- معاون اجرائی - استاد کار

 

                             هنر آموز- انباردار                      

 

 

 

اداره آموزش وپرورش بوستان وگلستان

 

 

 

 

معاونت آموزشی

 

 

کارشناسی فنی وحرفه ای وکاردانش

 

 

 

 

 

سال تحصیلی90-89

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

 

شرح وظایف پست سازمانی معاون فنی

 

- همکاری با مسئول هنرستان

- همکاری با دیگر معاونین هنرستان

- تهیه پیش نویس گزارشات لازم ومکاتبات مربوطه در صورت لزوم

- اشراف کامل بر رشته های دایر در هنرستان ومعرفی وتهیه منابع کنکور  به هنرجویان

-  شرکت در جلسات شورای دبیران  وانجمن اولیاء ومربیان وسایر جلسات متشکله در هنرستان بر حسب مورد                                                                                                                                                   

 - تهیه وتنظیم برنامه هفتگی آموزشی فنی ومهارتی هنرآموزان

- تهیه وبایگانی استانداردهای مورد آزمایش در هنرستان ومنابع آموزشی ودر اختیار قراردادن آنها

- تشکیل جلسات تخصصی با شرکت هنر آموزان رشته های مختلف به جهت ایجاد هماهنگی بین هنر آموزان

- حضور فعال در هنرستان در اوقات رسمی ضمن سال تحصیلی ودوره تابستان حداقل نیم ساعت قبل از

  شروع کار روزانه  ومادامی که برنامه ها وفعالیتهای آموزشی در جریان است

-نظارت ومراقبت بر امور مربوط به بایگانی هنرستان ومعرفی هنرجویان برای برگزاری امتحانات مهارتی

  پایان دوره با نظر مسئول هنرستان

- مراقبت در حسن اجرای برنامه هفتگی تنظیم شده در سال تحصیلی

- نظارت برنحوه آموزشهای علمی فنی ومهارتی وهمکاری باهنرآموزان استاد کاران سایر عوامل                                                                                                                                                                                                         آموزشهای عملی (مانند انبار داران )در رابطه با انجام وظایف شغلی

- بازدید مداوم از کارگاهها ومراکز آموزشهای عملی ونظارت بر امور آموزشی وکنترل آموزشها بااستاندارد ها

- کنترل پیگیری ونظارت بر امور مربوط به کارورزی هنرجویان

- رسیدگی ومراقبت درامر بهداشت واصول ایمنی دانش آموزان درهنرستان وکارگاه

- تلاش  وکوشش واهتمام در نگهداری وحفظ وحراست از تجهیزا ت وتاسیسات

- تهیه مقدمات برگزاری امتحانات  مهارتی ونظارت بر حسن اجرای آزمونها

- کنترل لیست آزمون مهارتی هنرستان جهت برگزاری امتحانات مهارتی

- همکاری با مدیریت هنرستان در ارتباط باتعیین کتابهای درسی مرتبط با مهارتهای در حال اجرا در رشته    های مختلف

- مطلع بودن از تعداد واحد های دروس مهارتی وچگونگی ارائه آن

- توجیه هنر آموزان نسبت به چگونگی قبولی دردروس مهارتی

- جمع آوری طرح سالانه  از دبیران مهارتی

- نظارت بر رشد وپیشگیری از افت تحصیلی هنر جویان

- حسن ارتباط با هنر جویان والگو دهی به آنها

- انجام صادقانه وظایف محوله در غیاب مدیر

- اشراف کامل با سرفصل های هر استاندارد  واعمال تغییرات روی استانداردها طبق دستورالعمل های ارسالی در موعد مقرر

- انجام سایر امور ارجاعی مرتبط در صورت لزوم

 

                                                     باسمه تعالی

 

شرح وظایف  پست سازمانی سرپرست کارگاه

 

 

- شناخت کامل از رشته های قابل اجرا در هنرستان وچگونگی اجرای مهارت ها در طی دو سال در صورت لزوم

- بررسی وکنترل کیفی وکمی وسایل تحویل گرفته  شده جهت استفاده در کارگاه

- تهیه دفتر ثبت وگزارش کار که توسط هنر آموزان ثبت فعالیت می گردد

- هماهنگی لازم با معاون فنی در بهبود بخشی به فعالیت های عملی هنرجویان

- در نظر کرفتن توانایی واستعداد هنرجویان در انجام کارهای کارگاهی

- تهیه ونگهداری دفتر ثبت خلاصه فعالیتهای کارگاههای عملی

- جمع آوری وتنظیف لوازم کارگاهی ومرتب نمودن آنها پس از اتمام کار روزانه کارگاهها

- مراقبت در انجام نظافت کارگاه توسط خود هنرجویان با همکاری نیروهای خدماتی

- مواظبت از وسایل موجود در کارگاه وهر گونه اقدام احتیاطی برای جلوگیری از حوادث

- هماهنگی با هنر آموزان کارگاهها ی مختلف در ارتباط با مسایل ومشکلات  کارگاهها وانعکاس آنها به مسئولین ذیربط

- ارتباط مستمر با معاون فنی وگزارش بیلان کاری هنر آموزان  هر رشته

- دریافت کمبود وسایل مورد نیاز از هنر آموزان وارائه به معاونت فنی

- هماهنگی با انباردار جهت تهیه نیازهای کارگاهها

- نظارت بر مسایل بهداشت محیط کار در کارگاه

- پیگیری مسایل ایمنی کارگاهی وگزارش نواقص احتمالی به مسئول مربوطه

- کنترل ورود وخروج هنر جویان وهنر آموزان و ارائه گزارش به معاونت فنی هنرستان

- تهیه بروشور وتراکت جهت معرفی کار هنر جویان

- اختصاص بخشی از فضای کارگاه به نمایش محصولات ودست ساخته های هنر جویان

- انجام امور ارجاعی مرتبط در صورت لزوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

 

شرح وظایف پست سازمانی استاد کار

 

- حضور در کارگاه قبل از هنر آموز

- تهیه گزارشی از لیست وسایل وابزار مورد نیاز جهت کار عملی هنرجویان وهنر آموزان وارائه به معاون فنی

- مطلع ساختن مدیریت از وضعیت دستگاههای خراب ومعیوب

- همکاری در چیدمان وسایل موجود در کارگاه

- همکاری مستمر با هنر آموز مربوطه در انجام وظایف محوله

- اجرای بخش تجربی هر مهارت

- اهمیت به روند تکاملی یک مهارت

- نظارت بر استفاده صحیح از ماشین آلات ووسایل

- آموزش طرز استفاده از وسایل مورد نیاز به هنرجویان به طریق عملی

- دقت ومراقبت در حفظ ونگهداری ابزار کارگاه

- آشنا نمودن هنر جویان با حوادث ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی

- نصب وراه اندازی ماشین آلات وتاسیسات داخل کارگاه

- اقدام به تعمیر وسایل مورد نیاز قبل از دیدن خسارت بیشتر

- کسب اطلاعات از مکانیسن های ماشین آلات جهت سرویس به موقع قطعات

- نظارت بر تحویل وسایل مورد نیاز هنر جویان توسط انبار دار

- آموزش تکمیلی مباحث عملی در حین کار هنرجویان

- نظارت مستمر بر کارکرد عملی هنرجویان

- تست وآزمایش برنامه ها ی اجرا شده توسط هنر جویان

- تسلط به امر آموزش دروس عملی در غیاب هنر آموز

- گروه بندی هنرجویان برای درک بهتر فعالیتهای کارگاهی ومشخص نمودن کار گروه

- شناخت هنرجویان وتوانمندی های ایشان

- رسیدگی منظم ودقیق به فعالیتهای عملی هنرجویان واستفاده بهینه از کل ساعات آموزشی با هماهنگی هنر آموز

- برگزاری امتحانات عملی وارزشیابی مستمر با هماهنگی هنر آموز در کارگاه

- انجام سایر امور ارجاعی مرتبط در صورت لزوم

 

 

 

 

 

 

 

                                                         باسمه تعالی

 

شرح وظایف پست سازمانی هنر آموز

 

- اشتغال به تدریس هفتگی طبق برنامه بر اساس ضوابط مصوب آموزش و پرورش

- همکاری وتفاهم با سایر همکاران در زمینه های شغلی

- رسیدگی به حضور وغیاب هنر جویان وثبت تاخیر یا غیبت در دفتر مربوطه (چه در بخش تئوری وچه در بخش عملی)

- تهیه طرح درس سالانه وتحویل آن به دفتر هنرستان

- برقراری وحفظ نظم در کلاس درس ومحیط های آموزش عملی

- رسیدگی به تکالیف و تمرینات محوله (تئوری عملی )

-استفاده از کار گروهی چه در قسمت تئوری وچه در آموزشهای عملی

- تدریس آموزشهای مهارتی به صورت موازی با آموزشهای نظری استانداردها مطابق با ساعات تئوری                   وعملی استانداردها

- ثبت نمرات وپرسش وپاسخ های هنر جویان به صورت مستمر در دفاتر مربوطه

- شرکت فعال در جلسات کروههای درسی در هنرستان ها

- شرکت در جلسات گروههای اموزشی در سطح  منطقه

- استفاده از استانداردهای مربوطه به رشته تدریس

- توجیه هنر جویان نسبت به رشته تحصیلی  وآینده شغلی

- استفاده از لباس کار در حین انجام دروس عملی

- شناخت وضعیت خانوادگی هنرجویان وهمچنین شناخت توانمندیهای جسمی وذهنی هنرجویان

- تهیه واجرای طرح درس در قالب تخصصی درسی در فواصل زمانی معین

- نوآوری و ابداعات در زمینه تدریس به منظور بهبود کیفیت آموزشی

- شکوفا نمودن استعدادهای فطری وخدادادی هنرجویان

- حضور به موقع در کلاس وسعی وافر در هدر نرفتن دقت هنرجویان

- همکاری بامدیر واحد آموزشی واجرای دستورات ومقررات اداری

- ارائه طرح پیشنهادات سازنده ومفید در جهت پیشرفت تحصیلی و اخلاقی هنر جویان

- برقراری ارتباط با اولیا بر حسب ضرورت به منظور اطلاع آنان از وضعیت درسی واخلاقی فرزندانشان

- استفاده بهینه از وسایل وامکانات کارگروهها

-همکاری در نگهداری وتعمیر وسایل کارگاهها بعد از استفاده آنان

- تصحیح اوراق امتحانات  وتحویل به موقع نمرات به مسئول مربوطه

- انجام ارزشیابی تشخیصی تدریجی وپایانی برابر آیین نامه ها از هنر جویان

- انجام سایر امور ارجاعی مرتبط در صورت لزوم

 

 

 

                                                      

 

                                                               باسمه تعالی

 

                                   شرح وظایف پست سازمانی  انباردار

 

 

- رعایت تقوی اسلامی وتقوی خدمات

 

-همکاری با مسئولین دبیرستان در رابطه با وظایف مربوطه

 

-همکاری با جمع دار وانباردار مرکزی دبیرستان

 

-اقدام به تحویل گرفتن وسایل ،ابزار ،ماشین آلات وتراکتور از انبار مرکزی

 

-اقدامات احتیاطی جهت حفظ وحراست کلیه ابزار وماشین آلات موجود در انبار در رابطه با سر قت ،آتش سوزی وعدم استفاده افراد غیر مسئول

 

-  تهیه دفتر اموال برای کلیه ابزار وماشین آلات برابر فرم مربوطه ودفتر انبار برای تحویل وتحول موقت .

 

- تهیه بیلان موجودی انبار در پایان هر ماه ،هر سه ماه و هر سال وگزارش به رییس دبیرستان

 

- تحویل وسایل ،ابزار وماشین آلات به استفاده کنندگان در قبال تکمیل فرم مربوطه و درج در دفتر انبار و تحویل گرفتن به موقع آن از استفاده کنند گان

 

- درخواست وسایل مورد نیاز از طریق انبار مرکزی با تایید رئیس دبیرستان

 

- تنظیم صورت مواد مصرفی مورد نیاز

 

- نگهداری کاتالوگهای ماشین آلات وبایگانی مرتب آنها

 

- صدور قبض انبار در رابطه با وسایل مورد نیاز وارسال یک نسخه از آن به انبار مرکزی

 

- انجام سایر امور ارجاعی عنداللزوم

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

 

شرح وظایف معاون پرورشی

 

- اجرای مراسم صبحگاهی (قرآن ،دعا ،سرود ،مقاله...)با همکاری مسئولین مدرسه

 

- آموختن نماز به دانش آموزان وآشنا کردن با احکام نماز وآموزشهای لازم پیرامون مسایل اخلاقی

- تلاش در جهت تهیه  زمان ومکان مناسب با رعایت شرایط سنی آنان وتشویق وترغیب آنان جهت شرکت  در نماز جماعت

 

- برگزاری نماز جما عت در زمان ومکان مناسب با رعایت شرایط سنی آنان وتشویق وترغیب آنان در جهت شرکت در نماز جماعت

- نظارت بر نحوه رفتار وکردار وپوشش اسلامی دانش آموزان در داخل وخارج مدرسه

 

- تهیه مقدمات برگزازی مراسم در ایام خاص (اعیاد ،عزاداری ها ،و...)با هماهنگی ستاد تربیتی مدرسه

 تدریس در کلاس طبق دستورالعملهای صادره از وزارت آموزش وپرورش

- تهیه وتنظیم برنامه های تبلیغی مناسب در مورد مناسبتهای مختلف

 

- برگزاری سخنرانیهای کوتاه وساده به منظور آشنا نمودن دانش آموزان با مسایل ،اجتماعی سیاسی تنظیم    واجرای برنامه های مسابقات قران وبرنامه ریزی برای آماده کردن دانش آموزان جهت شرکت در این  مسابقات با نظر رییس مدرسه

 

- تشکیل کتابخانه وتهیه وتامین لوازم اولیه وتهیه کتابهای متناسب با شرایط سنی دانش آموزان وفعال  کردن کتابخانه بنحوی که همه دانش آموزان از آن بهره مند شوند .

 

- تنظیم برنامه جهت شرکت دادن دانش اموزان در مراسم مهم دینی وانقلابی مانند شرکت در نماز جماعت ،سوگواریها وراه پیمایی ها ی عمومی با هماهنگی ستاد امور تربیتی ورعایت کلیه جوانب ایمنی

- همکاری با مدیر مدرسه در انجام فعالیتهای تربیتی ،اجتماعی دانش آموزان از طریق تشکیل  گروههاوانجمن های دانش آموزان با رعایت مقررات مربوطه

 

 

 

 

 

 

سعی در شناسایی دانش آموزان کم بضاعت وایجاد زمینه کمک با حفظ شئون وشخصیت آنان با نظر مدیر  مدرسه

- همکاری وتشریک مساعی با مشاوران و معلمان راهنما ومعاونین در جهت پیشبرد اهداف تربیتی وآموزشی .

- تهیه وتنظیم برنامه بازدیدها واردوهای سازنده تربیتی با مساعدت مسئولین منطقه

- همکاری با مدیر ودیگر معلمان در بازدیدهای علمی دانش آموزان از مراکز صنعتی وعلمی و خدماتی .

- همکاری با مدیر مدرسه در جهت شناسایی ناهنجاریهای رفتاری ونارساییهای اخلاقی وعاطفی ومشکلات  خانوادگی دانش آموزان وکوشش در همکار ی با رئیس ودیگر مسئولین جهت اصلاح ئورفع مشکلات آن

- همکاری با مدیر مدرسه در مورد تشکیل شوراها وگروههای پرورشی ،آموزشی و انجمن اولیا ءومربان  وتنظیم برنامه جهت تمایهای لازم با اولیاءدانش آموزان .

- شرکت در جلسات مخصوص مربیان که در مراکز مناطق یا بخشها جهت هماهنگی فعالیتهای تربیتی در  سطح منطقه تشکیل میشود .

- شرکت فعال در کلاسهای کار آموزی و باز آموزی وگردهمایی که از طریق منطقه ابلاغ می شود وکوشش  در بهرهگیری از نتایج بررسیها  برای بهبود امور پرورشی از طریق طرح مسایل مربوط در شورای معلمان

- تشکیل شرکت تعاونی دانش اموزان بر اساس دستورالعملهای مربوطه

- همکاری با رئیس مدرسه جهت تامین شرایط مطلوب بهداشتی وایمنی دانش آموزان وکارکنان مدرسه واهتمام در پیشگیری از سوانح ورسانیدن کمکهای اولیه لازم برای افراد سانحه دیده

- شرکت در جلسات شورای معلمان وسایر شوراهای که از سوی رییس تعیین می شود با رعایت مقررات

- ارائه گزارش کار به رییس مدرسه ومسئولین امور تربیتی از طریق وی

- انجام سایر موارد ارجاعی عنداللزوم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               باسمه تعالی

 

شرح وظایف معاون آموزشی

 

 

- سعی در تزکیه والگو سازی خویش واسوه شدن برای دانش آموزان بر اساس موازین شرع مقدس اسلام واصل

ولایت فقیه

 - اهتمام در بوجود آوردن محیط کاملاً اسلامی در دبیرستان ونظارت دقیق بر طرز رفتار و اعمال دانش آموزان 

بر اساس موازین شرعی ودستورالعمل های انضباطی مربوط

 

- تمهید مقدمات وایجاد امکانات لازم در زمینه برگزاری مراسم مذهبی وصبحگاهی ونماز جماعت وبزرگداشت

 ایام مذهبی و رفع نارساییها وکمبود احتمالی در این زمینه .

 

- اقدام به تهیه وتنظیم برنامه امتحانات پایان ترم با همکاری مدیر دروس ونظرات شورای دبیران

- مراقبت در حسن اجرای برنامه های امتحانات وگزارش آن به رییس دبیرستان

- شرکت در جلسات شورای دبیران وانجمن اولیاءومربیان وسایر جلسات متشکله در دبیرستان بر حسب مورد

- همکاری در تنظیم برنامه های پرورشی وفوق برنامه در دبیرستان که توسط مربی امور تربیتی صورت می گیرد .

- رسیدگی ومراقبت مستقیم بر نحوه رفتار وحرکات وطرز پوشش دانش آموزان بخصوص رعایت حجاب

اسلامی برای خواهران دانش آموز.

-همکاری با رئیس دبیرستان در انجام وظایف مربوط به شغل .

-همکاری با دیگر معاونین دبیرستان در انجام وظایف مربوط.

-تهیه وتنظیم گزارشهای لازم از چگونگی رویداد وقایع واتفاقات در دبیرستان وارائه آن به رئیس دبیرستان .

-حضور فعال در مدرسه در کلیه اوقات رسمی ضمن سال تحصیلی ودوره تابستانی حداقل نیم ساعت قبل از

آغاز کار روزانه ومادامی که برنامه ها وفعالیتهای آموزشی ،پرورشی وجنبی در جریان است .

-رسیدگی به ورود وخروج دانش آموزان وثبت غیبتهای آنان در دفاتر مخصوص وبررسی علت غیبت آنها و اعلام

 گزارش به رئیس دبیرستان جهت انجام اقدامات بعدی .

-اقدام به ارسال گزارش غیبت دانش آموزان برای اولیائ آنها حداکثر تا دو روز بعد وپیگیری آن

-مراقبت و رسیدگی به حضور وغیاب دبیران وسایر کارکنان دبیرستان وثبت غیبت ها در دفاتر مخصوص وگزارش

 آن به رئیس دبیرستان .

-همکاری با دبیرستان در مورد ثبت نمرات در کارنامه های اصلی و گواهینامه های موقت دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-همکاری با مشاوران ومعلمان راهنما در ارتباط با پیشرفت برنامه های پرورشی و آموزشی وایجاد هماهنگی بین

 عوامل اجرائی وخدماتی و نظارت بر امور محوله آنها .

 

-نظار ت و مراقبت بر امور مربوط به بایگانی دبیرستان و معرفی دانش آموزان سال آخر یرای امتحانات پایانی زیر

نظر رئیس دبیرستان .

-مراقبت بر انجام امور دفتری ومکاتباتی دبیرستان

-رسیدگی ومراقبت در امر بهداشت دانش آموزان در دبیرستان .

-رسیدگی بر کار وفعالیتهای مستخدمین ،سرایدار  ،نگهبان و دیگر عوامل خدماتی دبیرستان

-تهیه پیش نویس گزارشها ومکاتبات مربوط در صورت لزوم

 

-معاون در انجام وظایف خود در مقابل رئیس دبیرستان مسئولیت دارد و به همکاری و اجرای دستورات در حدود

 مقررات ملزم ودر غیاب وی نیز عهده دار مسئولیت واحد آموزشی می باشد .

 

-انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                      باسمه تعالی

 

شرح وظایف معاون اجرایی

 

-همکاری وتعامل با مدیر وسایر معاونین در فراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف مصوب دوره یا دوره های تحصیلی با همکاری ومشارکت کارکنان ،دانش آموزان واولیای آنها و بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخل وخارج مدرسه .

-ایجاد محیطی آموزنده وپرورش دهنده برای شکوفا شدن استعدادهای مختلف دانش آموزان متناسب با تفاوت های فردی آنها

-همکاری در برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت معلمان وسایر کارکنان مدرسه برای ایفای نقش تربیتی .

-همکاری در ایجاد هماهنگی بین عوامل انسانی مدرسه جهت اجرای صحیح و به موقع برنامه ها وفعالیت های آموزشی بر اساس ضوابط ومقررات .

-همکاری در جهت حسن انجام فعالیت ها ووظایف کارکنان وارزشیابی مستمر از عملکرد آنها بر اساس ضوابط ،همچنین شناسایی کارکنان کوشا ،ساعی ،فعال وشایسته با همکاری سایر کارکنان و معرفی به مدیر به منظور تقدی وتشویق آنها

-همکاری در برنامه ریزی ،نظارت و اجرای فعالیت های عمومی و فراگیر نظیر مراسم آغازین ،مناسبت ها ،ایام الله ،نماز جماعت ،فعالیت های قرآنی و گروهی و مسابقات فرهنگی ،هنری وورزشی ،بازدیدها و اردو های آموزشی و پرورشی .

-توسعه مهارتهای حرفهای خود وشرکت در دوره های مربوط ،گردهمایی ها ،جشنواره ها و جلسات مرتبط مطابق ضوابط ومقررات .

-همکاری در تهیه تنظیم واجرای برنامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و امتحانات و استخراج نتایج آن واطلاع رسانی به موقع به اولیاء ودانش آموزان جهت ارائه به مدیر

-تجزیه وتحلیل نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ،تربیتی و انضباطی و نیز حضور وغیاب دانش آموزان با همکاری سایر کارکنان و معلمان واطلاع رسانی به موقع به اولیائ و دانش آموزان .

-همکاری در ایجاد زمینه برای بهبود وضعیت دانش آموزانی که دچار افت تحصیلی ناهنجاری های رفتاری اخلاقی ،نارسایی های جسمانی و مشکلات خانوادگی می باشند ،با حفظ اصل راز داری ودر صورت لزوم معرفی آنها به مدیر جهت اقدامات مقتضی .

-مراقبت ورسیدگی به حضور وغیاب کارکنان اداری و آموزشی واتخاذ تدابیر لازم برای انجام وظایف آنها در غیاب ایشان با همکاری سایر کارکنان .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز به کار روزانه ومادامی که برنامه ها وفعالیت های آموزشی و پرورشی در جریان است و خارج شدن ااز آن پس از خروج تمامی دانش آموزان از مدرسه مطابق با ضوابط .

-همکاری در برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات مرتبط (گروههای آموزشی وشوراهای مدرسه ،انجمن اولیاء ومربان ،شورای معلمان وشورای دانش آموزی و...)و زمینه سازی برای حضور فعال اعضائ ونیز نگهداری سوابق وصورت جلسات مربوط.

-همکاری با مدیر در آماده سازی فضا وتجهیزات قبل از آغاز سال تحصیلی و همچنین بر نامه ریزی ونظارت بر تجهیز ،توسعه وحفظ و نگهداری اموال ،فضاها و تجهیزات آموزشی وپرورشی .

-برنامه ریزی وثبت نام و سازماندهی دانش آموزان مطابق ضوابط ومقررات مربوط .

-تهیه وتنظیم دفاتر رسمی مدرسه و مدارک پرسنلی کارکنان برابر مقررات ودر زمان مقرر

-اطلاع رسانی و اجرای بخشنامه ها ،دستورالعمل ها، آیین نامه ها، شیوه نامه ها و .... ارجاعی از سوی مدیر در چار چوب وظایف محوله .

-تحویل اسناد و دفاتر امتحانات وصورت اموال ووسایل مدرسه در صورت تغییر سمت به مسئول مربوط طبق مقررات

-پاسخگویی واطلاع رسانی  به موقع به والدین ،دانش آموزان ،کارکنان و سایر مراجعین برابر ضوابط و مقررات .

-انجام کلیه امور مربوط به کار سامانه های الکترونیکی (بکفای تحت وب ،دانش آموزی و...)

-انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم آبان 1391ساعت 20:33  توسط رویا فهیمی  |